God Home Journey Satsang

Get in-touch with us through the following numbers:

Jab tak tu sat yani God mae 100 pct nahi mitt jaayae, tab tak tu apnae her nirnay per sandaeh kar. Jaisae hi tu mitt Gaya yani 100 ho gaya, toh tera her shabd Bhagwan ka shabd hoga. Ander Aisa dhaaran kar, toh aek din, jaagtae huae samadhi ghategi-OM

To Receive Vaani India

+91 7835012444
+91 7835012555
+91 7835012666

To Receive Vaani International

+971 566979011
+971 565925141

E-mail us at

info@godhomejourney.org